ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Tóm lược

Trang web này (không kể các trang được liên kết) được kiểm soát bởi:-

Unilever UK Limited
Đăng ký tại Anh Quốc & Xứ Wales Số 334527
Văn phòng đã đăng ký: Unilever House, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey KT22 7GR, UK
(dưới đây gọi chung là “Unilever”)

Bạn có thể truy cập trang web từ khắp nơi trên thế giới. Các quốc gia này có thể có luật pháp khác biệt so với Vương Quốc Anh.

Khi truy cập trang này, cả bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng luật pháp của Anh Quốc & Xứ Wales sẽ được áp dụng cho tất cả các vấn đề phát sinh hoặc có liên quan tới việc sử dụng và nội dung của trang web này.

Bạn cũng đồng ý rằng trừ khi chúng tôi nêu khác đi, tòa án tại Anh Quốc và Xứ Wales sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với các vấn đề như vậy.

Áp dụng

Trang web này được thiết kế riêng cho khách hàng tại Vương Quốc Anh, mọi thông tin liên quan tới sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại chỉ áp dụng cho quốc gia này.

Không có tuyên bố hay bảo đảm nào cho thấy tài liệu có trong trang web này phù hợp, khả dụng hoặc liên quan tới bất kỳ địa danh nào khác. Mọi cá nhân tại các quốc gia khác nên tham khảo trang web của Unilever PLC/N.V. Website http://www.unilever.com

Bản quyền

Bản quyền © 2020 Unilever Group. Mọi quyền được bảo lưu. Toàn bộ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác có trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Unilever và các công ty con của Unilever hoặc được phép của chủ sở hữu tương ứng. Khi đề cập tới các chi nhánh hoặc công ty con sẽ bao gồm toàn bộ các thành viên của Tập đoàn Unilever.

Bạn được phép trình duyệt trang này và sao chép các đoạn trích dẫn bằng cách in ấn, tải về đĩa cứng và bằng cách phân phát cho người khác, nhưng trong mọi trường hợp đều chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin và miễn là thông báo bản quyền ở trên xuất hiện trong tất cả các bản sao chép đó. Không được phép bán hoặc phân phát vì mục đích thương mại bản sao bất kỳ phần nào của trang web này, đồng thời cũng không được phép sửa đổi hay tích hợp chúng với bất kỳ bài viết hay ấn phẩm nào khác, dù ở định dạng bản sao bằng văn bản hay dưới hình thức điện tử, bao gồm việc đăng bài trên bất kỳ trang nào khác. Chúng tôi không cấp phép hay quyền nào khác.

Nhãn hiệu thương mại

Mọi nhãn hiệu thương mại xuất hiện trên trang này đều thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng theo cấp phép của Unilever và các công ty con của Unilever. Nghiêm cấm sử dụng trái phép bất kỳ thương hiệu trên trang này.

Tình trạng khả dụng của sản phẩm

Việc đề cập tới bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang nay không cấu thành nên đề xuất bán hoặc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó. Bạn cần tìm chỉ dẫn cụ thể liên quan tới tình trạng khả dụng và tính phù hợp của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào trước khi tiến hành mua hàng.

Đệ trình

Chính sách của Unilever không chấp nhận bất kỳ đề xuất tự nguyện nào để cái tiến sản phẩm, ý tưởng về sản phẩm mới hay ý tưởng tiếp thị từ bên ngoài công ty.  Mọi thông tin hay đề xuất mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi, bao gồm các công thức sẽ được coi là thông tin công khai, không thuộc quyền sở hữu riêng và trở thành tài sản của Unilever mà không cần chi trả bồi thường, để sử dụng độc quyền theo quyết định vô điều kiện của chúng tôi.

Nội dung

Thông tin có trên trang này được cung cấp với thiện chí chỉ nhằm mục đích thông tin chung.

Không nên dựa vào các thông tin này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và không có tuyên bố hay bảo đảm nào xác nhận về tính hoàn chỉnh và chính xác của chúng. Không có thông tin nào trên trang này cấu thành lời mời đầu tư vào bất kỳ thành viên nào thuộc Tập đoàn Unilever và cũng không nên sử dụng chúng làm cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Unilever, các công ty con của mình cũng như các quan chức, nhân viên và đại lý của Unilever không có nghĩa vu pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang này hay bất kỳ trang nào được liên kết với nó, không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc tổn thất về hậu quả.

Chúng tôi có toàn quyền đưa ra bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào trên trang này khi thấy thích hợp mà không cần phải báo trước.

Các trang liên kết

Tại một số vị trí trên trang này, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết tự động tới các trang Internet khác phù hợp với một khía cạnh cụ thể của trang này.

Điều đó không cho thấy rằng Unilever nhất thiết phải có liên kết với bất kỳ trang nào trong số đó hay chủ sở hữu của chúng. Chủ đích của công ty là cung cấp các trang mà bạn có thể quan tâm.

Tuy nhiên công ty, các công ty con hay quan chức, nhân viên hoặc đại lý của công ty sẽ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào có trên các trang đó hay các thông tin có trong đó. Công ty và các công ty con chưa hề xác minh hoặc xác nhận các nội dung đó.

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào bạn nhận thấy mình đã truy cập một trang khác, bạn có thể quay lại trang này bằng cách bấm vào mũi tên "quay lại" hoặc nhập lại địa chỉ web www.simple.co.uk.